1. Welkom bij De Ruiltas!
Welkom bij www.De Ruiltas.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 14 maart 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website De Ruiltas.nl (de "Website") (zowel via jouw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door De Ruiltas worden aangeboden en op alle overeenkomsten die De Ruiltas aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De Ruiltas raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. De Ruiltas kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

3. Minderjarigen
De diensten van De Ruiltas zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Ruiltas plaatsen op de Website ("Aanbieders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Aanbieders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Ruiltassen rust het databankrecht van De Ruiltas. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Ruiltassen op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Ruiltassen herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Ruiltassen op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van De Ruiltas is verkregen, of tenzij voor persoonlijk gebruik.

Tenzij De Ruiltas daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Ruiltassen op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Ruiltas’ knop.

Het is niet toegestaan om Ruiltassen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij De Ruiltas daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door De Ruiltas. Jouw reactie op een Ruiltas en eventuele vervolgberichten tussen Gebruiker en Aanbieder worden via de servers van De Ruiltas verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je gebruik te maken van ons contactformulier (optie Ik wil misbruik melden) of door bij de betreffende Ruiltas te kiezen voor de optie Rapporteer Ruiltas (rechtsboven, een rode driehoek met een wit uitroepteken). Zo zorgen wij er samen voor dat de Website schoon en zo veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. De Ruiltas kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. De Ruiltas kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van De Ruiltas of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Ruiltassen en/of reacties; en/of
b. De Ruiltas kan een of meerdere Ruiltassen van de Gebruiker verwijderen.

De Ruiltas kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan De Ruiltas binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Meer informatie vind je in het Privacybeleid.

6. Wij geven geen garantie(s)
Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

7. Beperking aansprakelijkheid De Ruiltas
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
(i) gebruik van de diensten van De Ruiltas;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) gebruik van verkregen producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van De Ruiltas of wijzigingen in of op de Website.
Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 15,00.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website
De Ruiltas kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites van derden De Website bevat mogelijk verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). De Ruiltas heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij je graag door naar de desbetreffende websites.

10. Klachtenregeling Klachten over de dienstverlening van De Ruiltas kun je indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in de dienstverlening hebt geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 7 dagen in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen De Ruiltas (“De Ruiltas”) is gevestigd aan de xxx xx, xxxx xx te Maarssen. De Ruiltas is een merknaam van DPI-Art, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxx en Mumaco, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxx.

De Ruiltas kan de Algemene Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. De Ruiltas zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van De Ruiltas gebruik hebt gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door De Ruiltas zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan De Ruiltas (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Ruiltassen) kunnen enkel en alleen via e-mail worden gericht aan De Ruiltas, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en het betreffende adres beschikbaar is.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen De Ruiltas en jou en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van De Ruiltas en de Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken.