1. De Ruiltas is een advertentieplatform De Ruiltas is een platform waar Aanbieders Ruiltassen kunnen plaatsen en Gebruikers deze Ruiltassen kunnen bekijken. De Ruiltas is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Aanbieder en een Gebruiker tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen dan ook zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website 2.1 Ruiltassen die door een Aanbieder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. 2.2 Het opmaken van een Advertentie: a. Elke titel en elke tekst van een Ruiltas dient een omschrijving van de aangeboden Ruiltas te bevatten. b. Titels en teksten van Ruiltassen mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld. c. Het is niet toegestaan om Ruiltassen meer dan één keer op de Website te plaatsen. 2.3 Ruiltas inhoud die niet is toegestaan: a. De titel en de tekst van de Ruiltas mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de Ruiltas die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende en/of bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. c. Het is niet toegestaan een Ruiltas te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf. d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Ruiltas te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden Ruiltas. e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar Ruiltassen die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. f. Het is niet toegestaan om Ruiltassen te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren. 2.4 Illegale of onrechtmatige Ruiltassen Het is niet toegestaan Ruiltassen aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn. Zowel Aanbieder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op Ruiltassen. Aanbieders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving toe te passen. Wij raden je aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen. Je kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier. 2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden (i). Het is niet toegestaan om een product in een Ruiltas op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat: (i) inbreuk maakt oip het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij; (iii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of (iv) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij. (v). In de titel of de tekst van de Ruiltas mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product (bijvoorbeeld een volle tas van merk x) is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Ruiltas worden aangeboden is niet toegestaan. (vi). Producten mogen alleen in de tekst van de Ruiltas met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst. 2.6 Overige bepalingen a. Het is niet toegestaan om jouw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is tevens niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Ruiltassen. b. De Ruiltas bewaart alle gegevens van iedere loterij gedurende 3 maanden. Door middel van het contactformulier kan een Gebruiker binnen 3 maanden onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Ruiltas is geplaatst en onder vermelding van het Ruiltas ID deze gegevens opvragen. c. Gebruikers kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek). d. Ruiltassen blijven tenminste 7 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en de Aanbieder de Ruiltas niet zelf verwijdert.

3. Deelname aan een Ruiltas loterij is niet bindend a. Meedoen aan een Ruiltas loterij is niet bindend. Indien de winnaar (Gebruiker) geen contact opneemt met de Aanbieder van de specifieke Ruiltas zal deze opnieuw worden verloot. b. Indien de Ruiltas vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende aanmeldingen ook worden verwijderd.

4. Melden van illegale of inbreuk makende Ruiltassen aan De Ruiltas
4.1. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten a. De “Rapporteer Ruiltas” knop bij de Ruiltas is onder meer bedoeld om ervoor te zorgen dat de in Ruiltassen aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Ruiltas die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Ruiltas door te mailen naar De Ruiltas via het contactformulier.

5. Wij geven geen garantie(s) 5.1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Ruiltas op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Ruiltassen, de veiligheid of de rechtmatigheid van de in de betreffende Ruiltas geplaatste producten, de juistheid van de Ruiltassen, de bevoegdheid van Aanbieders om producten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om Ruiltassen af te nemen. De Ruiltas geeft daarover geen enkele garantie(s). 5.2. De Ruiltas kan u ook niet garanderen dat de Ruiltassen die door Aanbieders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

6. Vrijwaring dienst Ruiltassen en beperking aansprakelijkheid De Ruiltas 6.1. Iedere Gebruiker vrijwaart De Ruiltas voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door; (i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Ruiltas, (ii) het gebruik van via deze Website verkregen producten. 7. Wijzigingen 7.1. De Ruiltas kan de Website of delen daarvan, waaronder de loterijduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van mogelijke groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 7.2. De Ruiltas kan de prijzen van de betaalde Ruiltassen te allen tijde wijzigen.

8. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd 8.1. De Ruiltas kan de Ruiltas en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Ruiltas of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie. 8.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Ruiltas om het hun mogelijk te maken deze en andere Ruiltassen te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Ruiltas bevatten. 8.3. De opmaak van Ruiltassen kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Ruiltassen toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden. 8.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Ruiltas. De Ruiltas heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website(s).